ARCHÍVUM

 
Az  1999 év őszén Balatonfüreden megtartott

II. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai
Konferencia és Kiállítás

során az anyagtudomány jelenlévő hazai és külföldi képviselői érdekes előadásokat tartottak és hallgattak, többirányú konzultációkban értékes szakmai és kitekintő információkhoz jutottak. Az események folyamán és a rendezvény ünnepélyes zárásakor kinyilvánították a soros, harmadik anyagtudományi konferencia megtartásának igényét és szándékát.

Új évezredünk gazdasági fejlődésének feltételrendszerében napjaink anyagtudományi eredményei meghatározó szerepűek. Jól érzékelteti ezt a Széchenyi Terv 3. alprogramja is.

"Hazánk számos intézményében folynak nemzetközi színvonalú anyagtudományi kutatások, ezekre alapozható egy nemzeti program, melynek elsődleges célja a lépéstartás a fejlett ipari országokban tapasztalható rohamos fejlődéssel. Remélhető az is, hogy néhány jól kiválasztott, szűkebb terület kiemelt támogatásával létrehozható illetve megerősíthető számos iparág, mely ötvözi az elektronika, a számítástechnika, a távközlési technika, bizonyos élettudományok és az anyagtudomány eredményeit."

E sorokban is megfogalmazódik az a felismerés, hogy közös érdekünkké vált az anyagtudomány és anyaginformatika eredményeinek hatékony és gyors beépülése az anyagi javak előállításának folyamatába, és hogy a szakma képviselői a nemzetgazdaságban betöltött meghatározó szerepüknek megfelelő nyilvánosságot és elismerést kapjanak.

Az anyagtudományi konferencia megszervezésének gondolata az American Society for Materials Magyarországi Tagozatának 1997 májusi közgyűlésén fogalmazódott meg először. Azóta két sikeres konferencia zajlott le (1997 – Dunaújváros, 1999 – Balatonfüred) azzal a közös céllal, hogy az anyagtudományban és az anyaginformatikában érdekelt szakembereknek rendszeresen ismétlődő, szakmai csoportokat integráló rendezvénye legyen, amely szakmai hagyományokra épít, de alapvetően a jövő érdekeit szolgálja.

A második anyagtudományi konferencián a műszaki-tudományos és oktatási műhelyek képviselői tevékenységük, problémáik és eredményeik kölcsönös megismerése révén addig talán nem gondolt együttműködési lehetőségeket fogalmazhattak meg. A különböző területű kutatócsoportok között új kapcsolatok indulhattak. A szakma meggyőző bizonyítékát adta annak, hogy az anyagtudományi kutatásra fordított szellemi és anyagi tőke az egyik leggyorsabban és leghatékonyabban megtérülő befektetés.

A II. OAAAKK nyomán az anyagtudomány különböző irányainak, iskoláinak és műhelyeinek képviselői megalakították a

Magyar Anyagtudományi Egyesületet,

és megindították az

Anyagok Világa

elektronikus folyóiratot, melyek krédója, ars poeticája és filozófiája az anyagtudományi konferenciával azonos.